editing

Què és l'editing?​

Els llibres que es publiquen passen necessàriament per un procés de revisions orientades a buscar l’excel·lència del text, tant en la forma com en el contingut. Ens referim a això quan parlem d’«editar» una obra, més enllà del fet de publicar-la. En català aquest concepte ha passat de tenir un significat molt general, com ara adaptar un text a les normes d’estil d’una publicació, a un altre d’abast més precis i orígen anglosaxó: supervisar, preparar, canviar o modificar una obra escrita de cara a millorar-ne la qualitat i la comprensió.
Es tracta, en definitiva, d’una revisió integral del text per detectar errors o desajusts dins dels tres espais clàssics del desenvolupament creatiu i textual (a cadascun dels quals correspon un nivell d’intervenció): l’estil, l’estructura i el contingut.

  • L’estil, la forma, el com (Verba). La intervenció es centra en els errors de puntuació, repeticions i redundàncies, usos verbals i preposicionals impropis, veus passives, adjectivació, gerundis inadequats, connectors, diàlegs i verbs de dicció, barbarismes, règim de possessius, sintaxi confusa o sobrecarregada, excesos tipogràfics, etc.
  • L’estructura, la tècnica, el com i el qui (Ordo). La intervenció posa el focus en el punt de vista, la construcció dels personatges i la seva evolució, els anacronismes, la verosimilitud, la naturalitat, la visibilitat, la continuïtat, la persuasió, etc.
  • El contingut, l’argument, la idea, el què (Res). El treball tracta l’anticipació, les expectatives, el conflicte i les preguntes implícites, el ritme, el domini dels modes narratius, els eixos de la història, els nuclis i la relació de causalitat, els resorts i la corba dramàtica, etc.

A qui s'adreça l'editing?​

Oferim el servei d’editing als autors que ja han acabat una obra però que encara no ha passat el filtre de cap editorial, perquè mitjançant aquesta revisió augmentin les possibilitats d’arribar a publicar-la, tant si és de ficció com si és de no ficció. L’àmbit del servei és molt ampli, sense jerarquies: literari, acadèmic, de divulgació, etc.

S’analitzaran els errors detectats, es proposaran canvis i millores (sempre en la forma de suggeriments) en qualsevol dels tres marcs referits i es traslladaran al text en detall amb les marques i eines suficients perquè l’autor examini i valori el motiu de cada intervenció, degudament argumentat.

editing literario

L’editing té la finalitat d’aconseguir l’òptim funcionament de l’obra. Fer-la més atractiva pels lectors i, en conseqüència, que a una editorial pugui interessar-li publicar-la. Letras Propias analitzarà l’obra de l’autor (trama, conflicte, personatges, domini dels diàlegs, desenllaç, dramatisme, etc), determinarà els aspectes a millorar i durant el temps necessari (uns dos mesos de mitjana) es reunirà setmanalment amb l’autor presencialment o via Skype per treballar en els punts febles de l’obra.

Un editing és convenient quan l’escriptor vol que un professional del món de l’edició revisi la seva obra i l’aconselli sobre les millores o correccions que cal que faci per aconseguir el seu òptim funcionament estructural i narratiu. Així mateix, és una bona forma de saber per què editors i altres agents han refusat publicar l’obra o treballar-la, i posar-hi remei.

tarifes d'editing

informe de lectura

Tant el termini de lliurament com el preu del servei depenen de l’extensió i abast de l’editing, així com de la urgència, per la qual cosa caldrà comentar cada cas prèviament amb l’escriptor i fixar el termini de mutu acord.

La tarifa per aquest servei és de màxim 6 € els 1.800 caràcters amb espais inclosos, revisable segons la magnitud o el grau d’intervenció requerida.

TOP